ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ

โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ ให้บริการทางการศึกษาสำหรับเด็กพิการทางการได้ยิน ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ

จังหวัด คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดเพชรบุรี


ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อโรงเรียน : โสตศึกษาเทพรัตน์

สังกัด : สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศจัดตั้ง / เริ่มจัดตั้ง : วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๔o

หมายเลขโทรศัพท์ : o๓๒๘๑ – ๗๑๒๘ – ๙

หมายเลขโทรสาร : o๓๒๘๑ – ๗๑๒๘

E-mail : deparatanaschool@gmail.com

Website : www.tprs.ac.th

เปิดรับนักเรียนระดับ : ชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารและบุคลากร

โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์มีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น ๔๕ คน จำแนกจำนวนได้ดังตารางนี้

ตำแหน่ง

ผู้บริหารสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการ

ข้าราชการครู

พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง

ลูกจ้าง

ประจำ

ลูกจ้างชั่วคราว

รวมทั้งสิ้น

จำนวนบุคลากร(คน)

๑๖

๔๕ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลด้านอาคารเรียน และอาคารประกอบอื่นๆ

อาคารเรียน

๑. อาคารเรียนแบบ๒๑๖พ

๒. อาคารเรียน แบบ๒๑๖พ.ปรับปรุงพร้อมทางลาด

อาคารฝึกงาน

๑. อาคารฝึกงานแบบ ๑o๒/๒๗

อาคารโรงอาหาร หอประชุม

๑. อาคารหอประชุมโรงอาหาร แบบ ๑o๒/๒๗

อาคารประกอบอื่น ๆ

๑. โรงหุงต้ม แบบร.ร.ราชประชานุเคราะห์

๒. หอนอน แบบมาตรฐาน ๒๖ จำนวน หลัง

๓. อาคารหอนอนนักเรียน แบบ ๓๘ จำนวน หลัง

๔. โรงอาบน้ำนักเรียนหญิง แบบมาตรฐาน จำนวน หลัง

๕. โรงอาบน้ำนักเรียนชาย แบบมาตรฐาน จำนวน ๑ หลัง

๖. ห้องน้ำ-ห้องส้วม (หลังแบบ ๖ ที่/๒๗) จำนวน ๓ หลัง

๗. อาคารพยาบาล จำนวน ๒ หลัง

๘. บ้านพักครู (แบบบ้านพักครูแบบ ๒o๓/๒๗) จำนวน หลัง

๙. บ้านพักครูแบบแฟลตครู ๘ หน่วย จำนวน ๑ หลัง

๑o. บ้านพักภารโรง /๓๒ จำนวน ๕ หลัง

ครุภัณฑ์/ยานพาหนะ

๑. รถกระบะ จำนวน ๓ คัน

๒. รถบรรทุก ๖ ล้อ จำนวน คัน

๓. รถตู้ จำนวน ๑ คันข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม

๑. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะกึ่งอำเภอ กึ่งชนบท มีประชากรประมาณ ๓oo,ooo คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสวนหลวง รีสอร์ท ทะเล อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกร และประมงชายฝั่ง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ระบำร่อนทอง เทศกาลตำนานเมืองทอง งานปิดทองหลวงปู่ท้วม

๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีอาชีพหลัก คือ เกษตรกร เช่น ทำสวนปาล์ม สวนยางพารา ทำไร่ รับจ้าง ค้าขาย และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๑o,ooo.- บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๕ คน