ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรและเจ้าหน้าที่

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสมหมาย ทองยม
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศิลปศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 087-0249630
อีเมล์ : Krutaewsommai@gmail.com
ที่อยู่ :
50 หมู่ 7 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เครื่องราช : ทช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2527 ปริญญาตรี/ครุศาสตรบัญฑิต วิทยาลัยครูเพชรบุรี
2525 ประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง (ปก.ศ ) วิทยาลัยครูเพชรบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2538-ปัจจุบัน โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ปีการศึกษา 2559 ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมวาดภาพระบายสีชอล์ค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ ครั้งที่ 66
2 ปีการศึกษา 2557 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ ครั้งที่ 64
3 ปีการศึกษา 2557 ครูผู้สอนนักเรียนระดับประถม กิจกรรมพลังศิลป์สร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ ครั้งที่ 64
4 ปีการศึกษา 2556 "หนึ่งแสนครูดี"
5 ปีการศึกษา 2556 ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมวาดภาพลายเส้น รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ ครั้งที่ 63
6 ปีการศึกษา 2555 ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมวาดภาพสีโปสเตอร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ ครั้งที่ 62
7 ปีการศึกษา 2555 ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมวาดภาพลายเส้น รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ ครั้งที่ 62
8 ปีการศึกษา 2554 ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมวาดภาพสีโปสเตอร์ รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ ครั้งที่ 61
9 ปีการศึกษา 2545 ครูดีเด่นวิชาศิลปะ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์