ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศจัดตั้งโรงเรียนการศึกษาพิเศษประเภทประจำ เมื่อวันที่  ๒๓  เมษายน ๒๕๓๖  มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการให้มีโอกาสเล่าเรียนอย่างทั่วถึงโดยใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๙๔ ตารางวา
 
         ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับหนังสือจากสำนักราชเลขาธิการที่   รล oo๗/๑๑๑๙  ลงวันที่ ๙ เมษายน    พ.ศ. ๒๕๓๖  ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามชื่อโรงเรียนใหม่เป็น โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ สังกัดกองการศึกษาพิเศษ   กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ  ๓๖  พรรษา  
       
       เดิมโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา   ต่อมาได้เปลี่ยนสังกัดใหม่ เป็นกองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  และต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๖ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นับแต่นั้นเป็นต้นมาถึงปัจจุบัน
                                                    

       โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์  เปิดรับสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ประเภทอยู่ประจำ ตั้งแต่วันที่ ๑พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยระยะแรกได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนชุมพรปัญญานุกุล  จังหวัดชุมพร และในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ย้ายนักเรียนมาเข้าเรียนในโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์  อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งอยู่ ณ ปัจจุบัน  สำหรับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน และโรงเรียนมีความตระหนักในเรื่องนี้อย่างยิ่ง สำหรับระดับชั้นอนุบาลจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมฝึกการช่วยเหลือตนเอง การปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น  ระดับประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนในวิชาสามัญ  และจัดวิชาเรียนเพิ่มเติมหรือเสริมทักษะทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับงานวิชาชีพให้กับนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนจัดรายวิชาเรียนให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัด และความสนใจของนักเรียน  เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับสูง  เมื่อจบการศึกษาต่อไป