ปรัชญา คำขวัญ ตราโรงเรียน
ปรัชญา คำขวัญ ตราโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์/ความหมาย
ปรัชญา คำขวัญ ตราโรงเรียน
สัญลักษณ์แทนพระองค์ผู้พระราชทานนามโรงเรียน
อักษรย่อ สศ.ทร.


ปรัชญา คำขวัญ ตราโรงเรียน
ปรัชญา
ขฺติ หิต สุขาวหา  : ความอดทนนำมาซึ่งประโยชน์สุขคำขวัญของโรงเรียน
เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่รู้  สู่อาชีพ