ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวิถีพุทธ

การนำหลักธรรมคำสอนตามแนวทางพระพุทธศาสนา มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

โดยปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม

ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

กิจกรรมธรรมะสวัสดี
กิจกรรมธรรมะสวัสดี
กิจกรรมมองเห็นคุณค่าของสรรพสิ่ง
กิจกรรมมองเห็นคุณค่าของสรรพสิ่ง
กิจกรรมฝึกสมาธิ
กิจกรรมฝึกสมาธิ
กิจกรรมทำบุญตักบาตร
กิจกรรมทำบุญตักบาตร
กิจกรรมทำบุญตักบาตร
กิจกรรมทำบุญตักบาตร
กิจกรรมงามอย่างไทย
กิจกรรมงามอย่างไทย
กิจกรรมงามอย่างไทย
กิจกรรมงามอย่างไทย
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2558,07:35   อ่าน 5522 ครั้ง