ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวิถีพุทธ

การนำหลักธรรมคำสอนตามแนวทางพระพุทธศาสนา มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

โดยปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม

ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

กิจกรรมค่ายคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ
กิจกรรมค่ายคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2558,07:35   อ่าน 3888 ครั้ง